مینی تراکت

تحریر ۸۰گرم

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل
یکرو۱۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۷۳,۰۰۰۱۰ روز کاری
یکرو (فوری)۱۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۸۳,۰۰۰۴ روز کاری
دورو۱۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۹۹,۰۰۰۱۰ روز کاری
دورو (فوری)۱۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۱۱۳,۰۰۰۴ روز کاری
یکرو۲۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۱۱۴,۰۰۰۱۰ روز کاری
یکرو (فوری)۲۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۱۳۴,۰۰۰۴ روز کاری
دورو۲۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۱۴۹,۰۰۰۱۰ روز کاری
دورو (فوری)۲۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۱۶۶,۰۰۰۴ روز کاری
یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۲۳۹,۰۰۰۱۰ روز کاری
یکرو (فوری)۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۲۶۹,۰۰۰۴ روز کاری
دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۲۷۹,۰۰۰۱۰ روز کاری
دورو (فوری)۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۳۱۲,۰۰۰۴ روز کاری

گلاسه ۱۳۵ گرم

جنس تعداد ابعاد قیمت (تومان) تحویل
یکرو ۱۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۸۴۰۰۰ ۱۰ روز کاری
یکرو (فوری) ۱۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۹۹۰۰۰ ۴ روز کاری
دورو ۱۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۱۰ روز کاری
دورو (فوری) ۱۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۱۱۹۰۰۰ ۴ روز کاری
یکرو ۲۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۱۵۴۰۰۰ ۱۰ روز کاری
یکرو (فوری) ۲۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۱۷۹۰۰۰ ۴ روز کاری
دورو ۲۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۱۷۷۰۰۰ ۱۰ روز کاری
دورو (فوری) ۲۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۲۰۶۰۰۰ ۴ روز کاری
یکرو ۵۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۳۲۴۰۰۰ ۱۰ روز کاری
یکرو (فوری) ۵۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۳۵۹۰۰۰ ۴ روز کاری
دورو ۵۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۳۶۹۰۰۰ ۱۰ روز کاری
دورو (فوری) ۵۰۰۰ ۲۰۰*۱۰۰ ۴۰۴۰۰۰ ۴ روز کاری

فرم سفارش

مینی تراکت