پل

پل(سمنان)

پل  ابعادقیمت(ماهانه)-ریال
هفده شهریور به سمت سعدی  ۱۹/۱۰*۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰
هفده شهریور به سمت دریاداران  ۱۹/۱۰*۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰
پل شهید نوروزی (روبه میدان امام علی)  ۱۷/۵*۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
پل شهید نوروزی (پشت به میدان امام علی)  ۱۷/۵*۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
شهید اخلاقی (روبه امیرکبیر)  ۳۸*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
شهید اخلاقی (روبه میدان استاندارد)  ۳۸*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
مطهری (روبه مطهری)  ۸/۵*۳۲۲/۵۰۰/۰۰۰
مطهری (روبه معلم)  ۸/۵*۳۲۲/۵۰۰/۰۰۰
     
     

فرم سفارش

.