پرتابل

پرتابل(سمنان)

پرتابل  ابعادقیمت(روزانه)-ریال
سعدی   ۴*۳ 
میدان امام  ۴*۳۱/۰۰۰/۰۰۰
میدان مشاهیر شمالی  ۴*۳۱/۶۰۰/۰۰۰
میدان نماز شمالی  ۴*۳۸۲۰/۰۰۰
میدان نماز جنوبی  ۴*۳۸۲۰/۰۰۰
ثبت احوال  ۴*۳۶۸۰/۰۰۰
روبروی آل محمد  ۴*۳۶۰۰/۰۰۰
جنب آل محمد  ۴*۳۶۰۰/۰۰۰
پارک سنگی  ۴*۳۶۰۰/۰۰۰
سه راه ولیعصر  ۴*۳۸۳۰/۰۰۰
معلم شهرسازی  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
میدان مطهری  ۴*۳۴۵۰/۰۰۰
مسجد امام  ۴*۳۵۷۰/۰۰۰
چهارراه صاحب  ۴*۳۷۸۰/۰۰۰
سه راه ابوذر  ۲*۲۳۶۰/۰۰۰
میدان راه اهن  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
جنب بانوی شهر  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
سه راه کارخانه  ۴*۳۸۶۰/۰۰۰
سالن وحدت ۱  ۴*۳۷۲۰/۰۰۰
سالن وحدت ۲  ۴*۳۷۲۰/۰۰۰
پل جهاد  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
میدان امام رضا  ۴*۳۵۸۰/۰۰۰
جنب سازمان فرهنگی  ۴*۳۸۳۰/۰۰۰
چهارراه شهربانی  ۴*۳۴۵۰/۰۰۰
مطب امین بیدختی  ۴*۳۶۸۰/۰۰۰
میدان سی سر  ۴*۳۶۲۰/۰۰۰
شب بازار  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
ارشاد  ۴*۳۸۶۰/۰۰۰
تئاتر شهر  ۴*۳۸۶۰/۰۰۰
میدان نگارستان ۱  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
میدان نگارستان ۲  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
میدان استاندارد استخر  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
میدان استاندارد رو به دامغان  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
بلوار ۱۵ خرداد ورودی شهرک غرب  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
روبروی ترمینال  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
میدان کشاورز  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
مسکن مهر روبروی بازارچه  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
میدان امام علی  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
میدان استاندارد مهدیه  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
     
     
     
     
     
     
     
     
     

فرم سفارش

.