پرتابل

پرتابل(سمنان)

پرتابل  ابعادقیمت(روزانه)-ریال
     
تاتر شهر (قبل میدان سعدی)  ۴*۳۸۵۰/۰۰۰
اداره ارشاد  ۴*۳۸۵۰/۰۰۰
چهار راه صاحب  ۴*۳۷۵۰/۰۰۰
سه راه کارخانه  ۴*۳۷۵۰/۰۰۰
سه راه ولی عصر پشت مسجد  ۴*۳۷۵۰/۰۰۰
میدان امام رضا  ۴*۳۶۵۰/۰۰۰
بلوار قائم – مطب امین بیدختی  ۴*۳۶۵۰/۰۰۰
شب بازار (روبه روی صدا سیما)  ۴*۳۶۵۰/۰۰۰
میدان نماز (شمالی)  ۴*۳۶۵۰/۰۰۰
میدان نماز (جنوبی)  ۴*۳۶۵۰/۰۰۰
سازمان (بلوار قدس نرسیده به عدالت)  ۴*۳۸۰۰/۰۰۰
ثبت احوال (نرسیده به سعدی)  ۴*۳۵۵۰/۰۰۰
میدان مطهری (جنوبی)  ۴*۳۴۵۰/۰۰۰
جلوی مسجد امام  ۴*۳۱/۲۰۰/۰۰۰
جلوی پارک سنگی  ۴*۳۶۰۰/۰۰۰
مسجد ال محمد رو به رو  ۴*۳۸۷۰/۰۰۰
پانزده خرداد (بین میدان قومس و امام حسین)  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
ترمینال  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
راه آهن  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
استاندارد  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
میدان نگارستان  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
امام علی رو به میدان  ۴*۳۳۶۰/۰۰۰
هفده شهریور سالن وحدت (روبروی کبابی ولی عصر)  ۴*۳۶۶۰/۰۰۰
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

فرم سفارش

.