لیست بیلبورد

بیلبورد(سمنان)

بیلبورد  ابعادقیمت(ماهانه)-ریال
سعدی به سمت ۱۷ شهریور  ۶*۳۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان نماز  ۵*۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
قومس رو به سمنان  ۱۲*۴۱۵/۰۰۰/۰۰۰
تقاطع هلال احمر و ورزش  ۵*۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان استاندارد شرقی رو به میدان  ۶*۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان سعدی به سمت امام  ۶*۳۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان مطهری-ضلع غربی پشت به میدان  ۵*۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان نبوت  ۸*۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
پارک سوکان-پشت به سمنان  ۱۰*۴۱۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان استاندارد-ضلع شرقی پشت به میدان  ۶*۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان کوثر-ضلع شمالی به سمت نماز  ۳*۶۳۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان مطهری-ضلع شمالی غربی  ۸*۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان امام رضا-ضلع شمالی پشت به میدان  ۸*۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
ابتدای بلوار استقلال  ۵*۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰
پارک سوکان-رو به سمنان  ۱۰*۴۱۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان معلم-ضلع شمال غربی به سمت نماز  ۸*۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
بلوار ولی عصر-پارک سنگی  ۶*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان قومس رو به تهران  ۱۲*۴۱۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان استاندارد-ضلع جنوب شرقی  ۵*۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰
بلوار میرزای شیرازی-پاساژ اسکان  ۴.۵*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان معلم-ضلع شمال غربی به سمت بسیج  ۸*۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان استاندارد-ضلع شمال غربی  ۱۰*۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان امام رضا-ضلع شمالی رو به میدان  ۶*۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان مطهری-ضلع غربی رو به میدان  ۵*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
بلوار۱۵ خرداد-ضلع شمال یک  ۱۰*۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان کوثر-شمالی به سمت امام علی  ۸*۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
پارک آبشار  ۶*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان امام حسین  ۸*۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰
معلم شمالی به سمت مهدیشهر  ۵*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
ابتدای بلوار بعثت-رو به معلم  ۵*۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان امام-به سمت حکیم الهی  ۶*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
ابتدای بلوار بعثت-رو به نماز  ۵*۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان کوثر ضلع غربی رو به میدان  ۸*۳۵۵/۰۰۰/۰۰۰
بلوار۱۵ خرداد-شماره دو  ۱۰*۴۳۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان امام رضا-ضلع جنوبی  ۸*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
بلوار قائم  ۹*۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان امام علی  ۸*۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان معلم-ضلع جنوب شرقی  ۵*۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان امام- به سمت راه آهن  ۶*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
بلوار ولی عصر-روبروی مسجدآل محمد  ۸*۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰
بلوار قدس-جنب هلال احمر  ۳*۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰
میدان قومس-ابتدای بلوار۱۵ خرداد  ۱۰*۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰
میدان امام رضا-ضلع غربی  ۱۰*۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰
معلم جنوبی  ۸*۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
کوثر جنوبی  ۳*۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰
کارگر جنوبی  ۳*۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰
     
     

فرم سفارش

.