استند

استند(سمنان)

استند  ابعادقیمت(روزانه)-ریال
مشاهیر به امام رضا  ۱*۳۳۸۰/۰۰۰
مولوی (بالای سعدی)  ۱*۳۴۲۰/۰۰۰
کوثر به امام علی  ۱*۳۳۰۰/۰۰۰
پل امیرکبیر (رفت و برگشت)  ۱*۳۳۰۰/۰۰۰
پل شهید شاطری (رفت و برگشت)  ۱*۳۳۰۰/۰۰۰
هفده شهریور به امام حسین (رفت و برگشت)  ۱*۳۳۰۰/۰۰۰
میدان مطهری در میدان  ۱*۳۳۰۰/۰۰۰
استاندارد به شهید نوروزی  ۱*۳۳۰۰/۰۰۰
گمرک بلوار مهراب (به سمت دامغان)  ۱*۳۳۰۰/۰۰۰
باغ فردوس (رفت و برگشت)  ۱*۳۵۷۰/۰۰۰
معلم (ضلع جنوبی )  ۱*۳۴۵۰/۰۰۰
     
     
     
     
     
     
     

فرم سفارش

.