استند

استند(سمنان)

استند  ابعادقیمت(روزانه)-ریال
مشاهیر به امام رضا  ۱*۳۱۹۰/۰۰۰
مولوی (بالای سعدی)  ۱*۳۱۴۰/۰۰۰
کوثر به امام علی  ۱*۳۱۰۰/۰۰۰
پل امیرکبیر (رفت و برگشت)  ۱*۳۱۰۰/۰۰۰
پل شهید شاطری (رفت و برگشت)  ۱*۳۱۰۰/۰۰۰
هفده شهریور به امام حسین (رفت و برگشت)  ۱*۳۱۰۰/۰۰۰
میدان مطهری در میدان  ۱*۳۱۰۰/۰۰۰
استاندارد به شهید نوروزی  ۱*۳۱۰۰/۰۰۰
گمرک بلوار مهراب (به سمت دامغان)  ۱*۳۱۰۰/۰۰۰
باغ فردوس (رفت و برگشت)  ۱*۳۱۹۰/۰۰۰
معلم (ضلع جنوبی )  ۱*۳۱۵۰/۰۰۰
     
     
     
     
     
     
     

فرم سفارش

.