استرابرد

استرابرد(سمنان)

استرابرد  ابعادقیمت(روزانه)-ریال
مشاهیر روبه میدان ۱  ۴*۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰
مشاهیر رو به میدان ۲  ۴*۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰
مشاهیر پشت به میدان  ۴*۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰
مشاهیر اول یاسر  ۴*۳ ۳/۳۰۰/۰۰۰
معلم رو به میدان  ۴*۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰
معلم پشت به میدان  ۴*۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰
کوثر پشت به میدان  ۴*۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰
پارک سنگی  ۴*۳ ۲/۵۵۰/۰۰۰
بلوار قائم – کالسکه  ۴*۳ ۲/۷۰۰/۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی  ۴*۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰
میدان عدالت  ۴*۳ ۳/۰۰۰/۰۰۰
میدان امام علی  ۴*۳ ۱/۰۸۰/۰۰۰
مسکن مهر  ۴*۳ ۱/۰۸۰/۰۰۰
بلوار قومس  ۴*۳ ۱/۰۸۰/۰۰۰
میدان سی سر  ۴*۳ ۲/۱۰۰/۰۰۰
     
     
     

فرم سفارش

.