استرابرد

استرابرد(سمنان)

استرابرد  ابعادقیمت(روزانه)-ریال
مشاهیر روبه میدان ۱  ۴*۳ ۱/۰۰۰/۰۰۰
مشاهیر رو به میدان ۲  ۴*۳ ۱/۰۰۰/۰۰۰
مشاهیر پشت به میدان  ۴*۳ ۱/۰۰۰/۰۰۰
مشاهیر اول یاسر  ۴*۳ ۱/۱۰۰/۰۰۰
معلم رو به میدان  ۴*۳ ۱/۰۰۰/۰۰۰
معلم پشت به میدان  ۴*۳ ۱/۰۰۰/۰۰۰
کوثر پشت به میدان  ۴*۳ ۱/۰۰۰/۰۰۰
پارک سنگی  ۴*۳ ۸۵۰/۰۰۰
بلوار قائم – کالسکه  ۴*۳ ۹۰۰/۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی  ۴*۳ ۱/۰۰۰/۰۰۰
میدان عدالت  ۴*۳ ۱/۰۰۰/۰۰۰
میدان امام علی  ۴*۳ ۳۶۰/۰۰۰
مسکن مهر  ۴*۳ ۳۶۰/۰۰۰
بلوار قومس  ۴*۳ ۳۶۰/۰۰۰
میدان سی سر  ۴*۳ ۷۰۰/۰۰۰
     
     
     

فرم سفارش

.