پاکت کرافت

پاکت های عمومی کرافت ۸۰ گرم

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل

پاکت

ملخی

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۱۰۰۰۳۰۹,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A5

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۱۰۰۰۳۷۹,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A4

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۱۰۰۰۷۳۴,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

ملخی

گرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۲۰۰۰۵۵۴,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A5

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۲۰۰۰۶۵۴,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A4

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۲۰۰۰۱,۲۶۶,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

ملخی

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۵۰۰۰۱,۰۵۹,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A5

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۵۰۰۰۱,۴۴۹,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A4

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۵۰۰۰۲,۷۷۸,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت کرافت چهار رنگ

جنستعدادابعادقیمتتحویل
پاکت ملخی۱۰۰۰۲۶۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت ملخی۲۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت ملخی۵۰۰۰۹۰۵,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A5۱۰۰۰۳۱۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A5۲۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A5۵۰۰۰۱,۰۶۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A4۱۰۰۰۵۹۵,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A4۲۰۰۰۹۵۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A4۵۰۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰۱۴ روز کاری

فرم سفارش

پاکت کرافت​

تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش در سایت وجود ندارد.