پاکت کرافت

پاکت های عمومی کرافت ۸۰ گرم

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل

پاکت

ملخی

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۱۰۰۰۳۵۴,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A5

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۱۰۰۰۴۶۱,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A4

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۱۰۰۰۸۹۷,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

ملخی

گرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۲۰۰۰۶۰۹,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A5

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۲۰۰۰۷۵۱,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A4

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۲۰۰۰۱,۴۴۹,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

ملخی

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۵۰۰۰۱,۳۷۰,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A5

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۵۰۰۰۱,۶۲۴,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت

A4

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۵۰۰۰۳,۱۱۲,۰۰۰۱۴ روز کاری

پاکت کرافت چهار رنگ

جنستعدادابعادقیمتتحویل
پاکت ملخی۱۰۰۰۲۶۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت ملخی۲۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت ملخی۵۰۰۰۹۰۵,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A5۱۰۰۰۳۱۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A5۲۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A5۵۰۰۰۱,۰۶۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A4۱۰۰۰۵۹۵,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A4۲۰۰۰۹۵۰,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A4۵۰۰۰۱,۹۵۰,۰۰۰۱۴ روز کاری

فرم سفارش

پاکت کرافت​

تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش در سایت وجود ندارد.