پاکت کرافت

پاکت های عمومی کرافت ۸۰ گرم

جنس تعداد ابعاد قیمت (تومان) تحویل
پاکت ملخی کرافت ۸۰ گرم ۴ رنگ ۱۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A5 کرافت ۸۰ گرم ۴ رنگ ۲۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A4 کرافت ۸۰ گرم ۴ رنگ ۱۰۰۰ ۵۴۹,۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت ملخی گرافت ۸۰ گرم ۴ رنگ ۲۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A5 کرافت ۸۰ گرم ۴ رنگ ۲۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A4 کرافت ۸۰ گرم ۴ رنگ ۲۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت ملخی کرافت ۸۰ گرم ۴ رنگ ۵۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A5 کرافت ۸۰ گرم ۴ رنگ ۵۰۰۰ ۹۷۹,۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A4 کرافت ۸۰ گرم ۴ رنگ ۵۰۰۰ ۱,۸۴۹,۰۰۰ ۱۴ روز کاری

پاکت کرافت چهار رنگ

جنستعدادابعادقیمتتحویل
پاکت ملخی۱۰۰۰۲۲۷,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت ملخی۲۰۰۰۳۹۴,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت ملخی۵۰۰۰۷۹۹,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A5۱۰۰۰۲۸۹۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A5۲۰۰۰۴۶۹,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A5۵۰۰۰۹۷۹,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A4۱۰۰۰۵۴۹,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A4۲۰۰۰۸۹۹,۰۰۰۱۴ روز کاری
پاکت A4۵۰۰۰۱,۸۴۹,۰۰۰۱۴ روز کاری

فرم سفارش

پاکت کرافت​