کاتالوگ

کاتالوگ سری A

سایز کاتالوگ : A4
صفحات داخلی : گلاسه ۱۳۵ گرم
جلد کاتالوگ : ۴ صفحه گلاسه ۱۳۵ گرم
روکش جلد : بدون روکش

صحافی : منگنه ساده / لوپ

جنستعدادابعاد (mm)قیمت (تومان)تحویل
کاتالوگ ۸ صفحه ای۵۰۰A4۱,۲۸۴,۰۰۰_
کاتالوگ ۸ صفحه ای۱۰۰۰A4۱,۶۹۲,۰۰۰_
کاتالوگ ۸ صفحه ای۲۰۰۰A4۲,۵۵۳,۰۰۰_
کاتالوگ ۸ صفحه ای۵۰۰۰A4۵,۱۵۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۲ صفحه ای۵۰۰A4۱,۸۵۶,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۲ صفحه ای۱۰۰۰A4۲,۴۶۳,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۲ صفحه ای۲۰۰۰A4۳,۷۵۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۲ صفحه ای۵۰۰۰A4۷,۳۵۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۶ صفحه ای۵۰۰A4۲,۴۸۹,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۶ صفحه ای۱۰۰۰A4۳,۳۱۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۶ صفحه ای۲۰۰۰A4۴,۹۲۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۶ صفحه ای۵۰۰۰A4۹,۶۷۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۰ صفحه ای۵۰۰A4۳,۲۲۴,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۰ صفحه ای۱۰۰۰A4۴,۱۷۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۰ صفحه ای۲۰۰۰A4۶,۲۶۶,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۰ صفحه ای۵۰۰۰A4۱۱,۸۹۸,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۴ صفحه ای۵۰۰A4۳,۵۶۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۴ صفحه ای۱۰۰۰A4۴,۸۲۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۴ صفحه ای۲۰۰۰A4۷,۳۷۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۴ صفحه ای۵۰۰۰A4۱۴,۲۱۷,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۸ صفحه ای۵۰۰A4۴,۱۱۶,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۸ صفحه ای۱۰۰۰A4۵,۸۳۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۸ صفحه ای۲۰۰۰A4۸,۶۴۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۸ صفحه ای۵۰۰۰A4۱۶,۶۳۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۳۲ صفحه ای۵۰۰A4۴,۶۲۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۳۲ صفحه ای۱۰۰۰A4۶,۶۰۷,۰۰۰_
کاتالوگ ۳۲ صفحه ای۲۰۰۰A4۹,۸۱۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۳۲ صفحه ای۵۰۰۰A4۱۸,۷۵۰,۰۰۰_

کاتالوگ سری B

سایز کاتالوگ : A4
صفحات داخلی : گلاسه ۱۳۵ گرم
جلد کاتالوگ : ۴ صفحه گلاسه ۲۵۰ گرم
روکش جلد : سلفون حرارتی مات/براق

صحافی : منگنه ساده / لوپ

جنستعدادابعاد (mm)قیمت (تومان)تحویل
کاتالوگ ۸ صفحه ای۵۰۰A4۲,۱۹۷,۰۰۰_
کاتالوگ ۸ صفحه ای۱۰۰۰A4۳,۱۲۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۸ صفحه ای۲۰۰۰A4۴,۵۳۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۸ صفحه ای۵۰۰۰A4۹,۶۳۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۲ صفحه ای۵۰۰A4۲,۷۲۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۲ صفحه ای۱۰۰۰A4۳,۸۹۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۲ صفحه ای۲۰۰۰A4۵,۸۷۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۲ صفحه ای۵۰۰۰A4۱۱,۷۴۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۶ صفحه ای۵۰۰A4۳,۳۱۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۶ صفحه ای۱۰۰۰A4۴,۷۵۷,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۶ صفحه ای۲۰۰۰A4۷,۰۴۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۱۶ صفحه ای۵۰۰۰A4۱۳,۹۹۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۰ صفحه ای۵۰۰A4۳,۸۳۷,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۰ صفحه ای۱۰۰۰A4۵,۵۷۸,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۰ صفحه ای۲۰۰۰A4۸,۲۹۲,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۰ صفحه ای۵۰۰۰A4۱۶,۴۹۸,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۴ صفحه ای۵۰۰A4۴,۳۶۴,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۴ صفحه ای۱۰۰۰A4۶,۳۹۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۴ صفحه ای۲۰۰۰A4۹,۴۴۸,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۴ صفحه ای۵۰۰۰A4۱۸,۵۹۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۸ صفحه ای۵۰۰A4۴,۹۴۰,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۸ صفحه ای۱۰۰۰A4۷,۱۹۵,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۸ صفحه ای۲۰۰۰A4۱۰,۶۲۴,۰۰۰_
کاتالوگ ۲۸ صفحه ای۵۰۰۰A4۲۰,۸۱۱,۰۰۰_
کاتالوگ ۳۲ صفحه ای۵۰۰A4۵,۴۷۶,۰۰۰_
کاتالوگ ۳۲ صفحه ای۱۰۰۰A4۷,۸۹۶,۰۰۰_
کاتالوگ ۳۲ صفحه ای۲۰۰۰A4۱۱,۴۹۳,۰۰۰_
کاتالوگ ۳۲ صفحه ای۵۰۰۰A4۲۳,۱۷۶,۰۰۰_

فرم سفارش

کاتالوگ

تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش در سایت وجود ندارد.