تقویم

سالنامه رومیزی

نوع تعداد ابعاد قیمت (تومان) تحویل
۱۴ برگ پایه سفید ۵۰۰ ۲۱*۱۰ ۲۸۵۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی ۵۰۰ ۲۱*۱۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه سفید ۱۰۰۰ ۲۱*۱۰ ۴۷۰۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی ۱۰۰۰ ۲۱*۱۰ ۵۱۰۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه سفید ۲۰۰۰ ۲۱*۱۰ ۸۶۵۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی ۲۰۰۰ ۲۱*۱۰ ۹۱۰۰۰۰۰ ۲ هفته
۱۴ برگ پایه سفید ۵۰۰۰ ۲۱*۱۰ ۲۰۸۰۰۰۰۰ ۲ هفته
۱۴ برگ پایه رنگی ۵۰۰۰ ۲۱*۱۰ ۲۱۴۰۰۰۰۰ ۲ هفته
۱۴ برگ پایه سفید ۵۰۰ ۱۴*۱۴ ۳۱۰۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی ۵۰۰ ۱۴*۱۴ ۳۵۰۰۰۰۰ ۲ هفته
۱۴ برگ پایه سفید ۱۰۰۰ ۱۴*۱۴ ۵۱۰۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی ۱۰۰۰ ۱۴*۱۴ ۵۵۰۰۰۰۰ ۲ هفته
۱۴ برگ پایه سفید ۲۰۰۰ ۱۴*۱۴ ۹۲۵۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی ۲۰۰۰ ۱۴*۱۴ ۹۷۰۰۰۰۰ ۲ هفته
۱۴ برگ پایه سفید ۵۰۰۰ ۱۴*۱۴ ۲۱۸۰۰۰۰۰ ۲ هفته
۱۴ برگ پایه رنگی ۵۰۰۰ ۱۴*۱۴ ۲۲۴۰۰۰۰۰ ۲ هفته

سالنامه دیواری

نوع تعداد ابعاد (cm) قیمت (تومان) تحویل
۱ برگ ۱۰۰۰ ۵۰*۳۵ ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱ برگ ۵۰۰ ۵۰*۳۵ ۷۵۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۴ برگ ۱۰۰۰ ۳۵*۲۵ ۱۹۸۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۴ برگ ۵۰۰ ۳۵*۲۵ ۱۳۷۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱۲ برگ ۱۰۰۰ ۴۹*۱۷ ۴۳۸۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری
۱۲ برگ ۵۰۰ ۴۹*۱۷ ۲۶۸۰۰۰۰ ۱۴_۱۰ روز کاری

کاور سالنامه

نوع تعداد ابعاد (cm) قیمت (تومان) تحویل
کاور سالنامه رو میزی ۳۰۰ گرم با سلفون مات ۵۰۰ _ ۸۷۰۰۰۰ _
کاور سالنامه رو میزی ۳۰۰ گرم با سلفون مات ۱۰۰۰ _ ۱۳۵۰۰۰۰ _
کاور سالنامه رو میزی ۳۰۰ گرم با سلفون مات ۲۰۰۰ _ ۲۵۰۰۰۰۰ _
کاور سالنامه رو میزی ۳۰۰ گرم با سلفون مات ۵۰۰۰ _ ۵۵۰۰۰۰۰ _

فرم سفارش

تقویم و سالنامه