تقویم

سالنامه رومیزی

نوعتعدادابعادقیمت (تومان)تحویل
۱۴ برگ پایه سفید۵۰۰۲۱*۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی۵۰۰۲۱*۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه سفید۱۰۰۰۲۱*۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی۱۰۰۰۲۱*۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه سفید۲۰۰۰۲۱*۱۰۸,۶۵۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی۲۰۰۰۲۱*۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰۲ هفته
۱۴ برگ پایه سفید۵۰۰۰۲۱*۱۰۲۰,۸۰۰,۰۰۰۲ هفته
۱۴ برگ پایه رنگی۵۰۰۰۲۱*۱۰۲۱,۴۰۰,۰۰۰۲ هفته
۱۴ برگ پایه سفید۵۰۰۱۴*۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی۵۰۰۱۴*۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰۲ هفته
۱۴ برگ پایه سفید۱۰۰۰۱۴*۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی۱۰۰۰۱۴*۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰۲ هفته
۱۴ برگ پایه سفید۲۰۰۰۱۴*۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱۴ برگ پایه رنگی۲۰۰۰۱۴*۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰۲ هفته
۱۴ برگ پایه سفید۵۰۰۰۱۴*۱۴۲۱,۸۰۰,۰۰۰۲ هفته
۱۴ برگ پایه رنگی۵۰۰۰۱۴*۱۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰۲ هفته

سالنامه دیواری

نوعتعدادابعاد (cm)قیمت (تومان)تحویل
۱ برگ۱۰۰۰۵۰*۳۵۱,۱۵۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱ برگ۵۰۰۵۰*۳۵۷۵۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۴ برگ۱۰۰۰۳۵*۲۵۱,۹۸۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۴ برگ۵۰۰۳۵*۲۵۱,۳۷۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱۲ برگ۱۰۰۰۴۹*۱۷۴,۳۸۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری
۱۲ برگ۵۰۰۴۹*۱۷۲,۶۸۰,۰۰۰۱۴_۱۰ روز کاری

کاور سالنامه

نوعتعدادابعاد (cm)قیمت (تومان)تحویل
کاور سالنامه رو میزی ۳۰۰ گرم با سلفون مات۵۰۰_۸۷۰,۰۰۰_
کاور سالنامه رو میزی ۳۰۰ گرم با سلفون مات۱۰۰۰_۱,۳۵۰,۰۰۰_
کاور سالنامه رو میزی ۳۰۰ گرم با سلفون مات۲۰۰۰_۲,۵۰۰,۰۰۰_
کاور سالنامه رو میزی ۳۰۰ گرم با سلفون مات۵۰۰۰_۵,۵۰۰,۰۰۰_

فرم سفارش

تقویم و سالنامه

تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش در سایت وجود ندارد.