کارت ویزیت فانتزی

کارت ویزیت فانتزی

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل
لمینیت براق دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۳۶,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
لمینیت براق دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۴۵,۰۰۰۳ روز کاری
لمینیت براق طرح موج۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۴۱,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
لمینیت مات دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۳۴۴,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
لمینیت مات دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۳۵۲,۰۰۰۳ روز کاری
لمینیت مات طرح موج۱۰۰۰۵۸*۹۰۳۴۹,۰۰۰  
لمینیت براق دورو۵۰۰۵۸*۹۰ ۷ روز کاری
لمینیت براق دورو۵۰۰۵۸*۹۰ ۳ روز کاری
لمینیت مات دورو۵۰۰۵۸*۹۰ ۷ روز کاری
لمینیت مات دورو۵۰۰۵۸*۹۰ ۳ روز کاری
لمینیت برجسته۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۵۰,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
لمینیت برجسته۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۵۸,۰۰۰۳ روز کاری
سلفون براق دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۱۵,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
سلفون براق دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۲۳,۰۰۰۳ روز کاری
سلفون مات دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۱۵,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
سلفون مات دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۲۳,۰۰۰۳ روز کاری
سلفون مخملی دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۷۲,۰۰۰۱۶ روز کاری
سلفون مات دورگرد موضعی۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۶۵,۰۰۰۱۳ روز کاری
کتان دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۴۵,۰۰۰

۷

روز کاری

لمینیت برجسته طلاکوب۱۰۰۰۵۸*۹۰۴۱۷,۰۰۰۱۵ روز کاری
لمینیت براق طرح موج۵۰۰۵۸*۹۰ ۷ روز کاری
لمینیت مات طرح موج۵۰۰۵۸*۹۰ ۷ روز کاری
لمینیت برجسته۵۰۰۵۸*۹۰ ۷ روز کاری
لمینیت برجسته۵۰۰۵۸*۹۰ ۳ روز کاری
لمینیت براق مربع۱۰۰۰۵۸*۵۸۱۵۲,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت مات مربع۱۰۰۰۵۸*۵۸۲۲۲,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته مربع۱۰۰۰۵۸*۵۸۱۸۶,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت براق مربع۵۰۰۵۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
لمینیت مات مربع۵۰۰۵۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته مربع۵۰۰۵۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
لمینیت براق ویزیتی۱۰۰۰۴۸*۵۸۱۸۸,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت مات ویزیتی۱۰۰۰۴۸*۵۸۲۷۵,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته ویزیتی۱۰۰۰۴۸*۵۸۲۰۰,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت براق ویزیتی۵۰۰۴۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
لمینیت مات ویزیتی۵۰۰۴۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته ویزیتی۵۰۰۴۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون۵۰۰۶۰*۹۰۳۳۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون۱۰۰۰۶۰*۹۰۵۳۸,۰۰۰۱۰ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۵۰۰۶۰*۹۰۷۹۲,۰۰۰۱۰ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۱۰۰۰۶۰*۹۰۱,۳۸۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
کتان لمینیت دورگرد۱۰۰۰۶۰*۹۰۲۷۲,۰۰۰۱۲ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز۱۰۰۰۶۰*۹۰۲۷۲,۰۰۰۱۲ روز کاری
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد۱۰۰۰۶۰*۹۰۳۲۶,۰۰۰۱۵ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز طلاکوب۱۰۰۰۶۰*۹۰۳۲۶,۰۰۰۱۵ روز کاری
کتان لمینیت دورگرد۵۰۰۶۰*۹۰ ۱۲ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز۵۰۰۶۰*۹۰ ۱۲ روز کاری
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد۵۰۰۶۰*۹۰ ۱۵ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز طلاکوب۵۰۰۶۰*۹۰ ۱۵ روز کاری

فرم سفارش

سفارش کارت ویزیت فانتزی

درحال حاضر ثبت سفارش در سایت امکان پذیر نیست