کارت ویزیت فانتزی

کارت ویزیت فانتزی

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل
لمینیت براق دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۰۴,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
لمینیت براق دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۱۶,۰۰۰۳ روز کاری
لمینیت براق طرح موج۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۰۴,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
لمینیت مات دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۳۱۰,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
لمینیت مات دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۳۲۲,۰۰۰۳ روز کاری
لمینیت مات طرح موج۱۰۰۰۵۸*۹۰۳۱۰,۰۰۰  
لمینیت براق دورو۵۰۰۵۸*۹۰ ۷ روز کاری
لمینیت براق دورو۵۰۰۵۸*۹۰ ۳ روز کاری
لمینیت مات دورو۵۰۰۵۸*۹۰ ۷ روز کاری
لمینیت مات دورو۵۰۰۵۸*۹۰ ۳ روز کاری
لمینیت برجسته۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۳۳,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
لمینیت برجسته۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۴۵,۰۰۰ 
سلفون براق دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۰۸,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
سلفون براق دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۲۰,۰۰۰۳ روز کاری
سلفون مات دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۰۸,۰۰۰۱۰-۷ روز کاری
سلفون مات دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۲۰,۰۰۰۳ روز کاری
سلفون مخملی دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۴۷,۰۰۰۱۶ روز کاری
سلفون مات دورگرد موضعی۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۵۰,۰۰۰۱۳ روز کاری
کتان دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۳۹,۰۰۰

۷

روز کاری

لمینیت برجسته طلاکوب۱۰۰۰۵۸*۹۰۳۸۴,۰۰۰۱۵ روز کاری
لمینیت براق طرح موج۵۰۰۵۸*۹۰ ۷ روز کاری
لمینیت مات طرح موج۵۰۰۵۸*۹۰ ۷ روز کاری
لمینیت برجسته۵۰۰۵۸*۹۰ ۷ روز کاری
لمینیت برجسته۵۰۰۵۸*۹۰ ۳ روز کاری
لمینیت براق مربع۱۰۰۰۵۸*۵۸۱۳۱,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت مات مربع۱۰۰۰۵۸*۵۸۲۰۰,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته مربع۱۰۰۰۵۸*۵۸۱۷۴,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت براق مربع۵۰۰۵۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
لمینیت مات مربع۵۰۰۵۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته مربع۵۰۰۵۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
لمینیت براق ویزیتی۱۰۰۰۴۸*۵۸۱۶۲,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت مات ویزیتی۱۰۰۰۴۸*۵۸۲۴۷,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته ویزیتی۱۰۰۰۴۸*۵۸۱۸۶,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت براق ویزیتی۵۰۰۴۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
لمینیت مات ویزیتی۵۰۰۴۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته ویزیتی۵۰۰۴۸*۵۸ ۱۲ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون۵۰۰۶۰*۹۰۳۳۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون۱۰۰۰۶۰*۹۰۵۳۸,۰۰۰۱۰ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۵۰۰۶۰*۹۰۷۹۲,۰۰۰۱۰ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۱۰۰۰۶۰*۹۰۱,۳۸۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
کتان لمینیت دورگرد۱۰۰۰۶۰*۹۰۲۶۰,۰۰۰۱۲ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز۱۰۰۰۶۰*۹۰۲۶۰,۰۰۰۱۲ روز کاری
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد۱۰۰۰۶۰*۹۰ ۱۵ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز طلاکوب۱۰۰۰۶۰*۹۰  
کتان لمینیت دورگرد۵۰۰۶۰*۹۰ ۱۲ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز۵۰۰۶۰*۹۰ ۱۲ روز کاری
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد۵۰۰۶۰*۹۰ ۱۵ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز طلاکوب۵۰۰۶۰*۹۰ ۱۵ روز کاری

فرم سفارش

سفارش کارت ویزیت فانتزی

درحال حاضر ثبت سفارش در سایت امکان پذیر نیست