کارت ویزیت فانتزی

کارت ویزیت فانتزی

 

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل
لمینیت براق دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۵۰,۰۰۰۷ روز کاری
لمینیت براق دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۷۰,۰۰۰۲ روز کاری
لمینیت براق طرح موج۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۵۷,۰۰۰۷ روز کاری
لمینیت مات دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۲۵,۰۰۰۷ روز کاری
لمینیت مات دورو۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۴۸,۰۰۰۳ روز کاری
لمینیت مات طرح موج۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۲۹,۰۰۰۷ روز کاری
لمینیت براق دورو۵۰۰۵۸*۹۰۸۵,۰۰۰۷ روز کاری
لمینیت براق دورو۵۰۰۵۸*۹۰۱۰۵,۰۰۰۳ روز کاری
لمینیت مات دورو۵۰۰۵۸*۹۰۱۲۷,۰۰۰۷ روز کاری
لمینیت مات دورو۵۰۰۵۸*۹۰۱۴۷,۰۰۰۳ روز کاری
لمینیت برجسته۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۲۴,۰۰۰۷ روز کاری
لمینیت برجسته۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۲۹,۰۰۰۲ روز کاری
سلفون براق دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۶۵,۰۰۰۷ روز کاری
سلفون براق دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۸۳,۰۰۰۳ روز کاری
سلفون مات دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۶۵,۰۰۰۷ روز کاری
سلفون مات دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۸۳,۰۰۰۲ روز کاری
سلفون مخملی دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۱۲۴,۰۰۰۱۶ روز کاری
سلفون مات دورگرد موضعی۱۰۰۰۵۸*۹۰۹۵,۰۰۰۱۳ روز کاری
کتان دورگرد۱۰۰۰۵۸*۹۰۸۴,۰۰۰

۷

روز کاری

لمینیت برجسته طلاکوب۱۰۰۰۵۸*۹۰۲۱۹,۰۰۰۱۳ روز کاری
لمینیت براق طرح موج۵۰۰۵۸*۹۰۸۹,۰۰۰۷ روز کاری
لمینیت مات طرح موج۵۰۰۵۸*۹۰۱۳۱,۰۰۰۷ روز کاری
لمینیت برجسته۵۰۰۵۸*۹۰۷۹,۰۰۰۷ روز کاری
لمینیت برجسته۵۰۰۵۸*۹۰۹۵,۰۰۰۳ روز کاری
لمینیت براق مربع۱۰۰۰۵۸*۵۸۹۷,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت مات مربع۱۰۰۰۵۸*۵۸۱۴۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته مربع۱۰۰۰۵۸*۵۸۸۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت براق مربع۵۰۰۵۸*۵۸۶۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت مات مربع۵۰۰۵۸*۵۸۸۴,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته مربع۵۰۰۵۸*۵۸۵۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت براق ویزیتی۱۰۰۰۴۸*۵۸۱۲۴,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت مات ویزیتی۱۰۰۰۴۸*۵۸۱۸۴,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته ویزیتی۱۰۰۰۴۸*۵۸۹۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت براق ویزیتی۵۰۰۴۸*۵۸۸۴,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت مات ویزیتی۵۰۰۴۸*۵۸۱۰۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
لمینیت برجسته ویزیتی۵۰۰۴۸*۵۸۶۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون۵۰۰۶۰*۹۰۲۱۹,۰۰۰۱۰ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون۱۰۰۰۶۰*۹۰۳۵۹,۰۰۰۱۰ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۵۰۰۶۰*۹۰۵۱۹,۰۰۰۱۰ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۱۰۰۰۶۰*۹۰۷۹۹,۰۰۰۱۰ روز کاری
کتان لمینیت دورگرد۱۰۰۰۶۰*۹۰۱۵۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز۱۰۰۰۶۰*۹۰۱۵۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد۱۰۰۰۶۰*۹۰۲۴۹,۰۰۰۱۵ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز طلاکوب۱۰۰۰۶۰*۹۰۲۴۹,۰۰۰۱۵ روز کاری
کتان لمینیت دورگرد۵۰۰۶۰*۹۰۸۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز۵۰۰۶۰*۹۰۸۹,۰۰۰۱۲ روز کاری
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد۵۰۰۶۰*۹۰۱۳۹,۰۰۰۱۵ روز کاری
کتان لمینیت دورتیز طلاکوب۵۰۰۶۰*۹۰۱۳۹,۰۰۰۱۵ روز کاری

 

فرم سفارش

سفارش کارت ویزیت فانتزی

  • ۰ تومان