پل

پل(سمنان)

پل  ابعاد 
هفده شهریور به سمت سعدی  ۱۹/۱۰*۳ 
هفده شهریور به سمت دریاداران  ۱۹/۱۰*۳ 
پل شهید نوروزی (روبه میدان امام علی)  ۱۷/۵*۳ 
پل شهید نوروزی (پشت به میدان امام علی)  ۱۷/۵*۳ 
شهید اخلاقی (روبه امیرکبیر)  ۳۸*۳ 
شهید اخلاقی (روبه میدان استاندارد)  ۳۸*۳ 
مطهری (روبه مطهری)  ۸/۵*۳ 
مطهری (روبه معلم)  ۸/۵*۳ 
     
     

فرم سفارش

  • ۰ تومان