پرتابل

پرتابل(سمنان)

پرتابل  ابعاد 
پرتابل  ۴*۳ 
تاتر شهر (قبل میدان سعدی)  ۴*۳ 
اداره ارشاد  ۴*۳ 
چهار راه صاحب  ۴*۳ 
سه راه کارخانه  ۴*۳ 
سه راه ولی عصر پشت مسجد  ۴*۳ 
میدان امام رضا  ۴*۳ 
بلوار قائم – مطب امین بیدختی  ۴*۳ 
شب بازار (روبه روی صدا سیما)  ۴*۳ 
میدان نماز (شمالی)  ۴*۳ 
میدان نماز (جنوبی)  ۴*۳ 
سازمان (بلوار قدس نرسیده به عدالت)  ۴*۳ 
ثبت احوال (نرسیده به سعدی)  ۴*۳ 
میدان مطهری (جنوبی)  ۴*۳ 
جلوی مسجد امام  ۴*۳ 
جلوی پارک سنگی  ۴*۳ 
مسجد ال محمد رو به رو  ۴*۳ 
پانزده خرداد (بین میدان قومس و امام حسین)  ۴*۳ 
ترمینال  ۴*۳ 
راه آهن  ۴*۳ 
استاندارد  ۴*۳ 
میدان نگارستان  ۴*۳ 
امام علی رو به میدان  ۴*۳ 
هفده شهریور سالن وحدت (روبروی کبابی ولی عصر)  ۴*۳ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

فرم سفارش

  • ۰ تومان