لیست بیلبورد

بیلبورد(سمنان)

بیلبورد  ابعاد 
سعدی به سمت ۱۷ شهریور  ۶*۳ 
میدان نماز  ۵*۳ 
قومس رو به سمنان  ۱۲*۴ 
تقاطع هلال احمر و ورزش  ۵*۳ 
میدان استاندارد شرقی رو به میدان  ۶*۳ 
میدان سعدی به سمت امام  ۶*۳ 
میدان مطهری-ضلع غربی پشت به میدان  ۵*۳ 
میدان نبوت  ۸*۳ 
پارک سوکان-پشت به سمنان  ۱۰*۴ 
میدان استاندارد-ضلع شرقی پشت به میدان  ۶*۳ 
میدان کوثر-ضلع شمالی به سمت نماز  ۳*۶ 
میدان مطهری-ضلع شمالی غربی  ۸*۳ 
میدان امام رضا-ضلع شمالی پشت به میدان  ۸*۳ 
ابتدای بلوار استقلال  ۵*۳ 
پارک سوکان-رو به سمنان  ۱۰*۴ 
میدان معلم-ضلع شمال غربی به سمت نماز  ۸*۳ 
بلوار ولی عصر-پارک سنگی  ۶*۳ 
میدان قومس رو به تهران  ۱۲*۴ 
میدان استاندارد-ضلع جنوب شرقی  ۵*۳ 
بلوار میرزای شیرازی-پاساژ اسکان  ۴.۵*۳ 
میدان معلم-ضلع شمال غربی به سمت بسیج  ۸*۳ 
میدان استاندارد-ضلع شمال غربی  ۱۰*۲ 
میدان امام رضا-ضلع شمالی رو به میدان  ۶*۳ 
میدان مطهری-ضلع غربی رو به میدان  ۵*۳ 
بلوار۱۵ خرداد-ضلع شمال یک  ۱۰*۵ 
میدان کوثر-شمالی به سمت امام علی  ۸*۳ 
پارک آبشار  ۶*۳ 
میدان امام حسین  ۸*۳ 
معلم شمالی به سمت مهدیشهر  ۵*۳ 
ابتدای بلوار بعثت-رو به معلم  ۵*۳ 
میدان امام-به سمت حکیم الهی  ۶*۳ 
ابتدای بلوار بعثت-رو به نماز  ۵*۳ 
میدان کوثر ضلع غربی رو به میدان  ۸*۳ 
بلوار۱۵ خرداد-شماره دو  ۱۰*۴ 
میدان امام رضا-ضلع جنوبی  ۸*۳ 
بلوار قائم  ۹*۳ 
میدان امام علی  ۸*۳ 
میدان معلم-ضلع جنوب شرقی  ۵*۳ 
میدان امام- به سمت راه آهن  ۶*۳ 
بلوار ولی عصر-روبروی مسجدآل محمد  ۸*۳ 
بلوار قدس-جنب هلال احمر  ۳*۵ 
میدان قومس-ابتدای بلوار۱۵ خرداد  ۱۰*۴ 
میدان امام رضا-ضلع غربی  ۱۰*۴ 
معلم جنوبی  ۸*۳ 
کوثر جنوبی  ۳*۵ 
کارگر جنوبی  ۳*۵ 
     
     

 

فرم سفارش

  • ۰ تومان