استند

استند(سمنان)

استند  ابعاد 
مشاهیر به امام رضا  ۱*۳ 
مولوی (بالای سعدی)  ۱*۳ 
کوثر به امام علی  ۱*۳ 
پل امیرکبیر (رفت و برگشت)  ۱*۳ 
پل شهید شاطری (رفت و برگشت)  ۱*۳ 
هفده شهریور به امام حسین (رفت و برگشت)  ۱*۳ 
میدان مطهری در میدان  ۱*۳ 
استاندارد به شهید نوروزی  ۱*۳ 
گمرک بلوار مهراب (به سمت دامغان)  ۱*۳ 
باغ فردوس (رفت و برگشت)  ۱*۳ 
معلم (ضلع جنوبی )  ۱*۳ 
     
     
     
     
     
     
     

فرم سفارش

  • ۰ تومان